Available courses

ความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่ช่วยให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมให้สำเร็จ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากรให้สามารถแข่งขันกับคนอื่น หรือองค์กรอื่นได้  ความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรม ความหมาย ประเภท และระดับของนวัตกรรม การคิดเชิงนวัตกรรม กระบวนการของการคิดเชิงนวัตกรรม ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรม และโมเดลในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม พร้อมตัวอย่างนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านนวัตกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการทำธุรกิจกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รูปแบบของกิจกรรมภายในองค์ที่สร้างความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง พร้อมนำเสนอและอภิปรายร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งในแง่ของความสัมพันธ์กับธุรกิจ ผลกระทบ  และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
Ethics Virtue to Sustainable Success : การทำงานด้วยใจที่มีหลักธรรมกลายเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจอย่างน่าประหลาดใจ การมีจริยธรรมท่ีดีจะทำให้พนักงาน เข้าใจเรื่องความใส่ใจ่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อบริษัท